Přejít k obsahu

Vybavení Katedry materiálu a strojírenské metalurgie

Halová laboratoř:

 •  model kovacího lisu CKW6000 s výkonem 10 tun a programově řízeným ovládáním procesu kování 
 •  dvoukomorová ohřívací pec typ DKO4 (VEM) s první odporovou komorou do teploty 1100°C a druhou komorou, ohřívanou odporově pomocí SiC tyčí s teplotou do 1250°C(na obr. č. 9. v pozadí)
 •  jednokomorová odporová pec do teploty 1150°C , vyrobená na zakázku firmou LAC s.r.o.

Pracoviště chemicko - tepelného zpracování

 • Pracoviště pro kalení, cementaci, popouštění, nitrocementaci a nitridaci. Zařízení bylo zakoupeno  od firmy LAC s.r.o. Vnitřní rozměry pece jsou 300x150x400mm, maximální hmotnost vsázky je 20kg. Maximální pracovní teplota je 950°C, kalicím  médiem je olej.

                                                

                        Model kovacího lisu CKW6000                                            Pracoviště chemicko-tepelného zpracování

  Metalografie:

 • Řádkovací elektronový mikroskop Philips XL30ESEM s EDX analyzátorem – dokumentace topografie povrchu a případně i mikrostruktury s požadovaným zvětšením (až 80.000x), pomocí „kanálování“ informace o strukturním stavu (rekrystalizovaných zrnech), využití EDX analýzy k prvkovému složení v mikrolokalitách materiálu 

 • Obrazová analýza LUCIA v kombinaci s metalografickým mikroskopem Nikon Optiphot 100S a stereolupou NIKON SMZ 800 – dokumentace povrchového stavu a mikrostruktury, pomocí obrazové analýzy hodnocení strukturního stavu a kvantifikace povrchových defektů 

 • Optický mikroskop Observer Zeiss Z1M, který je vybaven motorizovaným stolkem s možností posuvu vzorku ve třech  osách(x,y,z)  s přesností kroku 10 nm a tím umožňuje vytvářet panoramatické snímky libovolných rozměrů.Díky pohybu v ose „z“ je možné pomocí mikroskopu snímat topografii povrchu a měřit a vyhodnocovat reliéf včetně plošné drsnosti. Obrazová analýza softwaru AxioVision disponuje řadou funkcí (např. kvantifikace velikosti zrna, podíl nekovových vměsků nebo podíl fází ve struktuře). 

                                               

                            Řádkovací elektronový mikroskop Philips                                    Optický mikroskop Zeiss                                    

 • Konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3100 je konfokální laserový rastrovací mikroskop, umožňující zobrazení povrchů materiálů a součástí od přehledového, složeného z více zorných polí, až po submikronové s nestandardní rozlišovací schopností zobrazení 100 nm a se schopností velmi přesného 3D měření 40 nm. Rozsah zvětšení 120x až 14 400x. Ovládací software poskytuje jednoduché, uživatelsky velmi příjemné rozhraní s pokročilou analýzou obrazu  

 • GDOES Leco SDP 750 – prvková analýza objemového materiálu a hloubkové koncentrační profily povrchových lokalit a tenkých vrstev

 • Metalografická pila Struers - Discotom 6 -jedná se o univerzální automatickou pilu s konstatní rychlostí posuvu, s funkcí automatického snížení rychlosti posuvu při rychlém řezání tvrdých materiálů a s efektivním chladícím systémem

                             .

                                 Metalografická pila Discotom6 - Struers

 • Lis Struers – Citopress 10 k zapékání metalografických vzorků.Tento jednokomorový lis se vyznačuje velmi krátkou dobou zapékání (5 minut včetně chlazení). Průměr vzorku je buď 30 mm nebo 50 mm v závislosti na použitém průměru zapékacího válce.

 • Metalografické brusky a leštičky Strues - Labopol 1 a labopol 21 pro broušení a leštění metalografických vzorků. Brusné disky a leštící plátna jsou uchycovány na kotouče magneticky


                     

              Lis Citopress 10 - Struers                                Metalografická bruska a leštička, dvoukotoučová Labopol 21

 

 Zkoušení materiálů: 

 • Scratch tester CSEM REVETEST – analýza adhesivně-kohezivního chování tenkých vrstev a povrchových lokalit objemového materiálu při definovaném zatěžování 

 • Vysokoteplotní tribometr CSM THT – hodnocení kluzných vlastností povrchových vrstev a simulace tvářecích procesů a hodnocení opotřebení povrchu při kontaktním namáhání

 • Mikrotvrdoměr UHL VMHT – zatížení od 1 do 2000 g. Mikrotvrdost lze zjišťovat dle normy ASTM E – 384, EN ISO 6507 a EN ISO 4545. Mikrotvrdoměr dovoluje použít indentor Vickersův, Knoopův. Mikrotvrdost se odečítá z úhlopříčky vtisku

 • Ultrazvukový detektor Olympus EPOCH 1000i s Phased Array režimem pro nedestruktivní zkoušení materiálu - všechny základní typy nedestruktivních zkoušek: vizuální, kapilární zkoušky, magnetickou polévací metodu, akustickou emisi, metodu vířivých proudů a ultrazvukovou zkoušku, měření tlouštěk a zjišťování netěsností.

 • IMPACT TESTER - analýza povrchu i tenkých vrstev při dynamickém namáhání - přístroj vlastní výroby

 • Testy korozní odolnosti materiálů, včetně zkoušek v solné komoře. Vyhodnocení exponovaných vzorků je zajištěno pomocí metalografie, chemické analýzy, tribologickými metodami, zkouškami mechanických vlastností

             

                           Solná komora

Numerické výpočty:

 • Simulační software Deform 2D, 3D a HT

Materiálová chemie:

 •  Mikrovlnné pece – iniciace chemických reakcí v kapalné i pevné fázi mikrovlnným zářením. Jedno zařízení je vybaveno pro externí míchání reakční směsi elektromagnetickým míchadlem a provádění reakce za použití zpětného chladiče

 •  Laboratorní elektrolyzéry – pro elektrolýzu ve vodných a nevodných prostředích při simultánním přivádění inertního plynu, měření teploty a napojení zpětného chladiče

 • UV/VIS spektrofotometr - pro analytické účely
 •  Rotační vakuový odpařovák – pro pohodlné odstranění organických níževroucích rozpouštědel z reakčních směsíVarný polymerizátor – umožňuje polymerizace reakčních směsí za zvýšené teploty

 •  Varný polymerizátor – umožňuje polymerizace reakčních směsí za zvýšené teploty

 •  Tlakový polymerizátor ACRAMAX – pro tlakovou laboratorní polymerizaci různých systémů

 •  Polymerační pec FOTOLAB – pro laboratorní polymerizaci účinkem UV záření

 •  Molekulární modely HGS Polyhedron Molecular Models a Molymod®

 •  Chemický software CHEMOFFICE® 2010

 •  Materiálový výukový systém CES EduPack® 2013 (společně s KKS)

Patička